Nájdete nás

Prevádzka
FORT STAV, s.r.o.
Údernícka 5
851 01 Bratislava
Tel.: +421 2 3810 5135
Sklady
FORT STAV, s.r.o.
Gogoľova 18
851 01 Bratislava
(v areáli Hydroniky)
Mobil: +421 911 34 00 98
Fortstav Bratislava

Otváracie hodiny

PONDELOK
7:30-11:30 – 12:00-16:00

UTOROK
7:30-11:30 – 12:00-16:00

STREDA
7:30-11:30 – 12:00-16:00

ŠTVRTOK
7:30-11:30 – 12:00-16:00

PIATOK
ZATVORENÉ / administratívny deň

SO - NE
ZATVORENÉ

 

 

Zuzana Jantošová
poradenstvo, príjem objednávok, logistika
mobil: +421 911 14 00 99
jantosova@fortstav.sk

Zákaznícky servis

 

Ing. Regina Hermanovská
konateľka, zmluvy s obchodnými partnermi
mobil: +421 903 74 00 99
hermanovska@fortstav.sk

Ing. Matej Hajdu
projektový manažér, príprava stavebných projektov, rozpočty, marketing
mobil: +421 903 64 00 99
hajdu@fortstav.sk

Norbert Vida
hlavný manažér stavieb, riadenie stavebnej výroby
mobil: +421 911 04 00 99
vida@fortstav.sk

Napíšte nám

Máte otázky, alebo potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.

Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

 3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

 4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

  1. právo na informácie, ktoré je plnené týmto obsahom a obchodnými podmienkami,

  2. právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,

  3. právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,

  4. právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,

  5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,

  6. právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,

  7. právo na prenosnosť osobných údajov,

  8. právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

 5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa. , ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

 6. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

 7. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

 8. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme.

 

Zásady ochrany osobných údajov

Bezpečnosť Vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete,

ako Vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť FORT STAV, s.r.o., Údernícka 5, 85101 Bratislava,

IČO: 36760447 (ďalej len "prevádzkovateľ").

2. Aké osobné údaje spracúvame ?

Aby sme Vám mohli zasielať informácie o produktoch a službách, vypracovanú cenovú ponuku, zrealizovať Vami zadanú zákazku, vybaviť Vašu objednávku a obracať sa na vás s prieskumom trhu, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu Meno, Priezvisko, Adresa, Email, Telefón

3. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje ?

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o

produktoch a službách, vypracovania cenovej ponuky, zrealizovania Vami zadanej zákazky, vybavenie Vaše objednávky a prieskumu trhu, a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie.

Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.

5. Ako nám môžete dať súhlas ?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať niektorým z týchto spôsobov:

písomnou formou – e-mailom, osobným kontaktom.

6. Ako môžete súhlas odvolať ?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas

môžete odvolať e-mailom / hermanovska@fortstav.sk , jantosova@fortstav.sk /.

7. Komu vaše údaje poskytujeme ?

S vašim súhlasom poskytujeme osobné údaje zvolenej prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, účtovnej firme, ktorá spracúvava účtovné doklady, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

8. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje ?

Dokumenty týkajúce sa marketingu sa uchovávajú po dobu, na ktorú dotknutá osoba poskytla

súhlas, príp. po kratšiu dobu do odvolania súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu,

osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým súhlas daná osoba

dala

9. Kam prenášame vaše osobné údaje ?

Vaše osobné údaje nezamýšľame preniesť do tretej krajiny.

10. Na koho sa môžete obrátiť ?

Ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa obrátiť na

Meno a priezvisko: Regina Hermanovská

Email: hermanovska@fortstav.sk

Tel. č.: +421 903 74 00 99

11. Nie ste spokojný ?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na

email jantosova@fortstav.sk . Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných

údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

12. Ako spracúvame vaše osobné údaje ?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Využívame prostriedky

automatizovaného individuálneho rozhodovania.

13. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov ?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu Vašich

osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia.

14. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 25.5.2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný emailom

 

Napíšte nám Zavolajte nám